എല്ലാ ബുഷ്നെൽ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിലും സ Sh ജന്യ ഷിപ്പിംഗ്
ജനസംഖ്യയുടെ ആരോഗ്യ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ “എല്ലായ്‌പ്പോഴും, മതിയായ അളവിൽ‌, ഉചിതമായ ഡോസേജ് ഫോമുകളിൽ‌, ഉറപ്പുള്ള ഗുണനിലവാരവും മതിയായ വിവരങ്ങളും, വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ‌” ലഭ്യമായിരിക്കണം.